ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІРФізична особа-підприємець Чорний Олексій Леонідович (надалі - Виконавець) публікує цей Публічний договір (надалі - Договір) про надання послуг доступу до навчальних попередньо записаних відео-матеріалів, онлайн трансляцій вебінарів, презентацій, текстів, тестів, зображень, інфографіки, документів, діаграм та іншої інформації, що розміщуються та адмініструються Виконавцем на веб-сайті https://educcenter.org.

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України цей Договір є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична особа (надалі - Користувач) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

Цей Договір укладається на умовах договору приєднання, передбачених статтею 634 Цивільного кодексу України.

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
  1.1. Вебінар – заняття, котре спрямоване на формування знань, компетенцій, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та інших якостей Користувача, котре проводиться у мережі Інтернет через електронний сервіс та у час, заздалегідь визначені Виконавцем.
  1.2. Курс - комплекс навчальних попередньо записаних відео-матеріалів, презентацій, текстів, тестів, зображень, інфографіки, документів, діаграм та іншої інформації, котрий спрямований на формування знань, компетенцій, світогляду, розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, емоційно-вольових та інших якостей Користувача.
  1.3. Платформа - набір завантажених Курсів, відеозаписів Вебінарів та інших матеріалів і інструментів для функціонування Курсів, що розміщуються та адмініструються Виконавцем на веб-сайті, розміщеному на домені https://educcenter.org.
  1.4. Особистий кабінет - обліковий запис Користувача на Платформі, що адмініструється Виконавцем і через який Користувач отримує строковий доступ до Курсів та іншу необхідну для виконання договору інформацію.
 2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
  2.1. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) Користувачем умов Договору є здійснення ним конклюдентних дій, котрі полягають у заповнені відповідної форми на веб-сайті https://politup.org/ або на Платформі із інформацією про Користувача, або поданні інформації про Користувача на електронну пошту та/або номер телефону Виконавця.
  2.2. Здійснюючи акцепт цього Договору, Користувач гарантує, що ознайомлений з усіма його умовами та підтверджує їх повне і беззастережне прийняття.
  2.3. Цей Договір застосовується за умови відсутності між Виконавцем та Користувачем іншого письмового договору про надання послуг.
 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  3.1. Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, до переліку яких можуть входити:
  3.1.1. Надання Користувачу доступу до Особистого кабінету на Платформі та забезпечення можливості доступу Користувача через його Особистий кабінет до оплаченого Курсу;
  3.1.2. Надання Користувачу доступу до участі у Вебінарі (надалі разом - Послуги).
  3.2.Користувач зобов'язується прийняти і оплатити Послуги на умовах, визначених в даному Договорі.
  3.3. Перелік конкретних Послуг наводиться Виконавцем на веб-сайті https://politup.org/.
 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
  4.1. Виконавець зобов'язаний:
  4.1.1. Надати Користувачу Послуги в порядку та строки, встановлені цим Договором;
  4.1.2. Надати Користувачу доступ до Курсу не пізніше 3 (трьох) робочих днів після отримання підтвердження оплати доступу до визначеного Курсу Користувачем;
  4.1.3. Надати Користувачу інформацію щодо електронного сервісу та часу проведення Вебінару не пізніше ніж за 1 (одну) годин до проведення відповідної онлайн трансляції Вебінару;
  4.1.4. Надати Користувачу доступ до участі у онлайн трансляції Вебінарі;
  4.1.5. Повідомляти Клієнта в разі зміни строків надання Послуг;
  4.1.6. Надавати Користувачеві онлайн підтримку щодо технічних особливостей використання Платформи через електронну пошту чи інший канал зв'язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо порядку проведення онлайн трансляцій Вебінарів, чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.
  4.2. Виконавець має право:
  4.2.1. На свій розсуд залучати до надання Послуг третіх осіб, без погодження з Користувачем. У разі залучення третіх осіб, їх робота буде вважатися частиною Послуг за цим договором. Вартість залучення до надання Послуг третіх осіб входить до ціни відповідної Послуги;
  4.2.2. На свій розсуд вносити зміни в програму і порядок проведення Курсу та/або Вебінару, які не впливають на зміст Курсу та/або Вебінару;
  4.2.3. Змінювати ціну Послуг. Право змінювати ціну Послуг не поширюється на Користувачів, які здійснили повну передоплату за відповідну Послугу;
  4.2.4. Направляти Користувачу інформацію про інші Послуги Виконавця, які можуть бути цікаві для Користувача;
  4.2.5. Обирати на власний розсуд технічні та інформаційні ресурси/інструменти для надання Послуг;
  4.2.6. Припиняти або обмежувати доступ Користувача до Курсу та/або Вебінару та/або Платформи за умови порушення Користувачем положень цього Договору;
  4.2.7. Змінювати тривалість строку надання доступу до Курсу за умови попереднього погодження із Користувачем;
  4.2.8. Змінювати час та електронний ресурс проведення онлайн трансляції Вебінару із повідомленням Користувача не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) годин до проведення відповідної онлайн трансляції Вебінару.
  4.3. Користувач зобов'язаний:
  4.3.1. Оплатити послуги в порядку, передбаченому Договором;
  4.3.2. Дотримуватися умов даного Договору;
  4.3.3. Використовувати Курс та/або Вебінар та їх складові виключно особисто.
  4.3.4. Повідомляти достовірні персональні дані при поданні інформації Виконавцю;
  4.3.5. Не передавати доступ до Курсу та/або Вебінару будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати матеріали Курсу та/або Вебінар. Під відтворенням Курсу та/або Вебінару розуміється виготовлення одного або більше примірників Курсу та/або Вебінару в будь-якій матеріальній формі, а також його запис для тимчасового чи постійного зберігання в електронній (у тому числі цифровій), оптичній або іншій формі, яку може зчитувати комп'ютер, мобільний телефон та інші пристрої.
  4.3.6. Не порушувати права інтелектуальної власності Виконавця та/або залучених ним третіх осіб;
  4.3.7. Під час проведення онлайн трансляції Вебінару утримуватися від поведінки, котра може завадити його проведенню або участі в ньому інших учасників, зокрема але не виключно, від проголошення нецензурних лайок, образ, рекламування товарів та послуг, системного переривання лектора тощо.
  4.4. Користувач має право:
  4.4.1. Вимагати від Виконавця належного виконання вимог цього Договору;
  4.4.2. Отримувати від Виконавця онлайн підтримку щодо технічних особливостей використання Платформи;
  4.4.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору до моменту внесення передплати за доступ до Курсу та/або доступ до участі у Вебінарі.
 5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  5.1. Ціна конкретних Послуг визначена на веб-сайті https://politup.org/.
  5.2. Послуги надаються за умови повної передплати їх ціни.
  5.3. Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця у національній валюті України – гривні, або онлайн через платіжні системи, що використовуються на веб-сайті Виконавця, розміщеному на доменні https://politup.org/.
  5.4. Датою оплати Послуг є дата зарахування коштів на рахунок Виконавця.
  5.5. Користувач не може вимагати зниження вартості Послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався оплаченими Послугами або був обмежений у доступі до Курсу та/або Вебінару на підставах цього Договору.
  5.6. Користувач може отримати знижку на ціну конкретної Послуги. Знижка не надається після оплати Послуги.
 6. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
  6.1. Послуги надаються у мережі Інтернет шляхом:
  6.1.1. надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу через Особистий кабінет на Платформі. Доступ до обраного Користувачем Курсу надається Виконавцем на 60 (шістдесят) днів, котрі відраховуються з дня надання доступу до відповідного Курсу в Особистому кабінеті Користувача;
  6.1.2. організації та проведення онлайн трансляції Вебінару на електронному ресурсі та у час, про які попередньо повідомлено Користувача, а також надання Користувачу доступу до участі у онлайн трансляції Вебінару.
  6.2. Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив онлайн трансляцію Вебінару або не використовував доступ до Курсу протягом строку дії договору.
  6.3. Моментом виконання надання послуг вважається:
  6.3.1. надання доступу до Особистого кабінету Користувача;
  6.3.2. надання доступу до онлайн трансляції Вебінару та проведення онлайн трансляції Вебінару.
 7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  7.1. Усі права інтелектуальної власності на Платформу та веб-сайт https://politup.org/ належать Виконавцеві.
  7.2. Права інтелектуальної власності на Вебінар і Курс, а також його складові, зокрема, але не виключно, навчальні попередньо записані відео-матеріали, презентації, тести, тексти, зображення, інфографіки, документи, діаграми та іншу інформацію належать Виконавцю. 7.3. Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
  Виконавець надає Користувачеві невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на перегляд Курсу та/або Вебінару виключно особисто Користувачем. Строк надання такої ліцензію обмежується строком дії цього Договору.
  7.4. Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на відповідний Курс та/або Вебінар їх складові, а також не надає дозволу на їх використання на інших умовах, не визначених цим Договором.
  7.5. Користувач надає Виконавцеві територіально необмежене, безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб-ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об'єктів авторських та суміжних прав, котрі Користувач публікує на Платформі та/або можуть бути створенні під час фіксації онлайн трансляції Вебінару. Перераховані вище права надаються Виконавцеві безоплатно (без виплати винагороди).
 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
  8.1. Договір діє з моменту акцептування його умов Користувачем до виконання сторонами своїх зобов'язань.
  8.2. Договір може бути розірваний за взаємною письмовою домовленістю сторін.
 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  9.1. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ Користувача до Курсу та Платформи у випадках:
  9.1.1. виявлення ознак поширення або відтворення Курсу Користувачем;
  9.1.2. виявлення ознак запису онлайн трансляції Вебінару Користувачем;
  9.1.3. виявлення ознак поширення або відтворення Вебінару Користувачем;
  9.1.4. виявлення ознак користування доступом до Курсу кількома особами;
  9.1.5. порушення інших умов цього Договору Користувачем.
  9.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Виконавець та Замовник несуть відповідальність, передбачену цим Договором і чинним законодавством України.
  9.3. У випадку порушення Користувачем цього договору або інших прав Виконавця та/або третіх сторін, залучених виконавцем до надання послуг, Виконавець має право звернутися за захистом порушених прав до правоохоронних органів або суду.
 10. ІНШІ УМОВИ
  10.1.Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності.
  10.2.Виконавець має право змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. Зміни до цього Договору набувають чинності з моменту їх оприлюднення на Платформі, якщо інший строк не передбачений у таких змінах.
  10.3.Договір підлягає тлумаченню і регулюванню відповідно до законодавства України.
  10.4.Сторони мають право здійснювати обмін інформацією та документами з питань, пов'язаних з виконанням Договору, по електронній пошті.
Редакція Публічного договору № 3 від 24 09 2020 року.Made on
Tilda